§1 Postanowienia wstępne 

Administrator szanuje prywatność Użytkowników, w szczególności chroniąc informacje o Użytkownikach, a także stosując odpowiednie zasady związane z przetwarzaniem oraz udostępnianiem tych informacji na zasadach określonych w niniejszym dokumencie – zwanym „Polityka prywatności”.

Dane osobowe Użytkownika oraz inne informacje dotyczące Użytkowników, będących osobami fizycznymi, korzystającymi z serwisu Volveno działającego pod domeną https://www.volveno.com (dalej „Serwis”) podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić na podstawie tych danych (bezpośrednio lub pośrednio). Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

§2 Administrator 

Administratorem jest TEAM S.C. ul. Parkowa 8, 95-054 Ksawerów, nip: 729-259-22-63 (dalej „Administrator”).

Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ochrony danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi oraz do ochrony ich prywatności zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

§3 Zakres przetwarzania danych i informacji

Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Serwis usług. Podanie danych osobowych lub innych informacji przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, przy czym nie podanie określonych danych lub informacji może spowodować odmowę świadczenia określonych usług, lub brak możliwości wykonania określonych operacji w Serwisie.

Oprócz danych osobowych Użytkowników Administrator może przetwarzać także informacje obejmujące jedynie adresy e-mail, które nie są uznane za dane osobowe (brak innych danych, wskazanie adresu jako adresu przedsiębiorcy lub instytucji), a które zostały mu udostępnione przez Użytkownika lub inną osobę.

W zależności od tego czy Użytkownik korzysta z Serwisu po dokonaniu założenia konta czy bez zakładania konta, Administrator rozróżnia dwie kategorie danych - dane podstawowe oraz dane rozszerzone.

W zakresie danych podstawowych przetwarzane są przez Administratora jedynie dane Użytkownika obejmujące:

 • imię i nazwisko lub nazwa,
 • adres e-mail,

W zakresie danych rozszerzonych, które wymagają założenia konta, oprócz powyższych danych Administrator dodatkowo może przetwarzać inne dane, które obejmują m. in.:

 • Imię i nazwisko
 • adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby
 • dane statystyczne, a także inne dane wymagane do wykonania określonej przez Administratora usługi

Dane rozszerzone gromadzone są w celu wykonania określonych usług zgodnie z postanowieniami właściwych regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie w jakim są one niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub usługi.

Dane osobowe Użytkownika może on zmieniać w każdej chwili, a także usunąć zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 2 Polityki prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje za zgodą osoby, której dane dotyczą poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Serwisie oraz po zapoznaniu się z zasadami Polityki prywatności i stosownych regulaminów określających zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

Administrator może przetwarzać także udostępniony mu przez Użytkownika lub osoby trzecie adres e-mail. Przetwarzanie informacji obejmującej jedynie adresu e-mail bez żadnych innych danych może nastąpić także bez zgody użytkownika adresu e-mail, jeżeli adres ten nie stanowi danych osobowych w tym jest adresem przedsiębiorcy lub instytucji. Adres e-mail może być usunięty w każdej chwili zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 4 Polityki prywatności.

Wszelkie dane osobowe uzyskane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Zapis ten nie dotyczy gromadzenia danych podstawowych, które nie muszą być szyfrowane.

Administrator gromadzi dane o nr IP komputera dla celów statystycznych

§4 Pliki Cookie 

Korzystanie z Serwisu powoduje zapisanie na urządzeniu Użytkownika niewielkich plików tekstowych (tzw. „cookies”). Dzięki tym plikom Administrator może określić, czy dany Użytkownik korzystając z określonego urządzenia odwiedzał już Serwis, albo jego elementy.

Pliki cookies są niezbędne dla celów statystycznych, reklamowych, a także dla dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika.

Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

Korzystanie z serwisów internetowych administratora bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Pliki cookies mogą być usuwane przez Użytkownika lub Użytkownik może dokonać stosownych zmian w ustawieniach oprogramowania systemowego urządzenia z którego korzysta w celu usuwania lub nie zapisywania plików cookies. W celu usunięcia plików coockies lub ich nie zapisywania na urządzeniu Użytkownika, należy w ustawieniach przeglądarki Internetowej dokonać odpowiedniego wyboru w tym zakresie.

§5 Zabezpieczenie danych i informacji 

Administrator przetwarzając dane osobowe lub informacje nie stanowiące danych osobowych stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem ich zabezpieczenia a w szczególności te, które są wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach Administratora zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów Unii Europejskiej.

Wszelkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych mają nadane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji upoważnienie oraz są odpowiednio przeszkolone.

Udostępnienie danych osobowych Użytkownika może nastąpić jedynie zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

§6 Udostępnienie danych oraz przesyłanie Informacji handlowych

Informacją handlową (dalej „Informacja handlowa”) jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Administrator bez zgody Użytkownika nie udostępnia dotyczących go danych innym podmiotom. Udostępnienie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą może nastąpić jedynie na podstawie przepisów prawa, zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach i w celu w nich określonych.

Zgoda Użytkownika na przekazanie danych następuje poprzez oświadczenie złożone w Serwisie w formie elektronicznej:

 • zaznaczenie określonej opcji w Serwisie w przypadku Użytkowników nie posiadających konta, które może stanowić także odpowiedź pozytywną Użytkownika na pytanie – „czy jesteś zainteresowany określoną usługa / produktem?” wraz ze wskazaniem usługi i produktu;
 • zaakceptowanie treści regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku Użytkowników posiadających założone konto, zgodnie z którym Administrator uprawniony jest do przekazywania określonych danych Użytkownika do innych podmiotów.

Dane lub informacje Użytkownika określone w ust. 1 pkt. 1 dotyczą jedynie przekazania danych kontaktowych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem umożliwiające z nim kontakt w celu zaprezentowania oferty partnera obejmujących jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu. Przekazanie innych danych lub informacji wymaga przekazania Użytkownikowi szczegółowych informacji o zakresie i celu ich przekazania, a także ich odbiorcach.

Użytkownik wyrażający zgodę zgodnie z ust. 3 może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o przekazanych danych i informacjach, odbiorcach tych danych i informacji oraz celu, w jakim zostały przekazane.

Przesyłanie Użytkownikowi Informacji handlowej przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika na przesyłanie takich informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Zgoda Użytkownika nie jest wymagana jeżeli Użytkownik nie jest osobom fizyczną a także w przypadku, gdy Administrator uzyskał adres e-mail jako adres należący do przedsiębiorcy lub instytucji i adres ten nie stanowi danych osobowych, a administrator nie dysponuje żadnymi innymi danymi Użytkownika.

Niezamówioną informacją handlową jest taka informacja, którą można uznać za Informacje handlową, która została przesłana przez Administratora na adres e-mail Użytkownika będącego osobą fizyczną, jeżeli ten Użytkownik jako osoba fizyczna będący odbiorcą takiej Informacji handlowej nie wyraził bezpośrednio lub pośrednio zgody na jej otrzymywanie, w szczególności nie udostępnił w tym celu identyfikującego go adresu e-mail.

Użytkownik może w każdym czasie, bez podania przyczyny skorzystać z funkcji udostępnionej przez Administratora do cofnięcia zgody na przesyłanie Administratora informacji handlowych na jego adres e-mail oraz na przekazywanie danych i informacji do podmiotów, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych odpowiednich umów. Jeżeli Użytkownik nie skorzystał lub nie mógł skorzystać z funkcji cofnięcia zgody, winien przesłać wiadomość z adresu e-mail, który został zarejestrowany przez Administratora e-mail: volveno@volveno.com

§7 Prawa osób, których dane lub informacje są przetwarzane

Użytkownik będący osobą fizyczną, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do uzyskania od Administratora informacji w zakresie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym prawo do:

 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze,
 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,

Administrator zarejestrowanemu Użytkownikowi, po zalogowaniu się do Serwisu umożliwia przeglądanie dotyczących go danych, uaktualniania albo poprawiania lub ich usuwania. Dostęp do danych wymaga zalogowania z użyciem indywidualnego loginu i hasła Użytkownika. Usunięcie danych zarejestrowanego Użytkownika może nastąpić jedynie poprzez zalogowanie do Systemu i usunięcie danych lub przesłanie żądania w formie pisemnej na adres Administratora, po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika. W razie utraty hasła do logowania, Użytkownikowi może być wygenerowane nowe hasło przez System za pomocą funkcji – przypominania hasła. Administrator nie przechowuje haseł Użytkownika i nie ma do nich dostępu.

W razie wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika co do przetwarzania dotyczących danych osobowych, Administrator może pozostawić w zbiorze dane osobowe Użytkownika (imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres) wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

Każda wiadomość przesłana w formie elektronicznej (e-mail) zawiera link do Polityki prywatności dostępnej na stronie internetowej Administratora, a także link prowadzący umożliwiający automatyczne wysłanie żądania usunięcia adresu e-mail ze zbioru danych Administratora. Po kliknięciu na link z żądaniem usunięcia danych przez osobę, której adres e-mail jest przetwarzany przez Administratora, następuje automatyczne usunięcie adresu e-mail z bazy danych.

W przypadku gdyby Użytkownik uznał powyższe zasady za niewystarczające w każdej chwili może zwrócić się na piśmie do Administratora, celem uzyskania wyjaśnień, informacji lub skorzystania z przysługującego mu prawa.

§8 Zmiana polityki

Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług przez Administratora w formie elektronicznej zawiera odpowiedni regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.